RODO DLA KANDYDATÓW
 

Klauzula informacyjna
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Stahlservice sp. z o. o. z siedzibą: ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@ests.pl

2. Jako Administrator przetwarzamy dane osób ubiegających się o zatrudnienie zebrane w ramach procesu rekrutacji. Możemy przetwarzać następujące dane (przetwarzanie niektórych danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

3.W związku z rekrutacją przetwarzamy dane w następujących celach:

– rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony
w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Pani/Pana zgoda. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

6. Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.

7. Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Przysługują Pani/Panu wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym :

-prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii

-prawo do sprostowania /poprawiania/ danych osobowych

-prawo do żądania usunięcia danych

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych

-prawo do przenoszenia danych.

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.