I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Stahlservice sp. z o. o. z siedzibą: ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

  W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres j.w lub e-mail: rodo@ests.pl

 2. Jeśli Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane nam na drodze korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) będą one przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Jeśli jest Pani/Pan naszym klientem, kontrahentem Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • realizacji kontaktu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
  • wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Jeśli jest Pani/Pan pełnomocnikiem albo osobą reprezentującą naszego klienta, kontrahenta Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  • określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności,
  • realizacji bieżącego kontaktu związanego zawieraniem i realizacją umowy pomiędzy Administratorem, a podmiotem na rzecz którego Pani/Pan działa,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji, podmiotom świadczącym na naszą na rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa. Dane osób, które skontaktowały się z Euro-Stahlservice sp. z o. o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane pełnomocników lub osób reprezentujących naszych klientów, kontrahentów będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz zawarcia i realizacji umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.